slovensky
magyar
english
deutsch
Logo Schloss Bela

Online rezervácia

Príchod:
Odchod:
Overiť dostupnosť a ceny

Pracovať pre Ch?teau B?la je v?nimočn?. Na rozdiel od klasick?ch hotelov, re?taur?ci? či v?letn?ch lod? je toto drahocenn? dedičstvo na vidieku jedinečn?, pokojn? a uspokojuj?ce. Pracovať pre n?? hotel nie je zamestnan?m ale poslan?m či ?ivotn?m ?t?lom , ktor? pon?ka rozvoj v kari?re a z?klad pre pokojn? a zdrav? osobn? ?ivot. Odmena za dobre vykonan? pr?cu sa zaklad? na platov?ch triedach a na osobnom v?kone a v?voji zamestnanca. Hotel Ch?teau B?la r?d uv?ta ?iadosti tak od mlad?ch absolventov hotelov?ch ?k?l ako aj od profesion?lov z hotelov?ho prostredia, ktor? sa chc? stať s?časťou aktu?lneho a bud?ceho v?voja Ch?teau B?la. Hlavnou po?iadavkou či podmienkou zamestnania sa v Hotel Ch?teau B?la je akt?vna znalosť slovensk?ho a maďarsk?ho jazyka. Poz?cie vy?aduj?ce kontakt s hosťom, vy?aduj? znalosť cudc?ch jazykov ako napr. anglick? a nemeck? jazyk. Najd?raznej??mi predpokladmi pre pr?cu v Hotel Ch?teau B?la s?: vzdelanie v oblasti ekon?mie alebo pohostinstva, pokorn? a ľudsk? pr?stup k hosťom a k n??mu t?mu, z?ujem o nov? inform?cie a osobn? rast, zahraničn? sk?senosť a počet rokov odpracovan?ch v hotelovom priemysle. V?etky ?iadosti o zamestnan? s? d?vern?.
Ch?teau B?la pon?ka rovnak? pr?le?itosti pre ka?d?ho a je spravodliv?m zamestn?vateľom. Kontaktujte, pros?m, Gener?lneho Riaditeľa priamo mailom.

OTVOREN? POZ?CIE:

Recepčn?/?
Ča?n?k/Ča?n?čka
Kuch?r/ka
Sekret?rka
V?pomoc do servisu, kuchyne a technick?ho oddelenia